• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 155 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 155:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Земеделска земя десета категория с площ от 465 м2, представляваща поземлен имот № 53120.1.193 по кадастралната карта на с. Оброчище;

- Незастроен поземлен имот с площ от 2 500 м2, представляващ ПИ № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик;

2. В раздел ІІІ добавя нова точка В1 - "Имоти върху които Община Балчик има намерение да учреди безвъзмездно право на строеж" и включва следния имот:

- Незастроен поземлен имот с площ от 848 м2, представляващ ПИ № 23769.501.289

по кадастралната карта на с. Дропла;                  

3. Раздел ІІІ Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следния имот:

-  Апартамент № 4, вх. В, бл. 39 жк "Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в  сграда № 02508.77.62.2.4 по кад. Карта на гр. Балчик/  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  "За",  0  "Против",  1 "Въздържали се"