• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 156 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за продажба на общинско жилище на Симеонка Стойчева Хаджиева от град Балчик, настанена по административен ред.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 156:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 47, ал. 1, т. 3  и чл. 47, ал. 2 от ЗОС; чл. 39, ал. 1, т. 2; чл. 40, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, приета с Решение № 184/31.03.2005 г. и изменена с Решение № 635/27.04.2007 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-590-1/21.05.2012 г. от Симеонка Стойчева Хаджиева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на :

         1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.3 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 4, вх. В, бл. 39 в ж.к "Балик" гр. Балчик, с площ от 67.27 м2 състоящ се от кухня - столова, дневна, спалня, сервизно помещение; общи части с площ - 6.30 м2 и изба с площ от 2.00 м2, актуван с АОС № 3965/03.02.2011 г., за сумата от 32 229.94 лв. /тридесет и две хиляди двеста двадесет и девет лева и 94 ст./ на наемателят на общинското жилище Симеонка Стойчева Хаджиева.  

         2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"