• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 157 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот, представляващ ПИ № 23769.501.289, за изграждане на джамия в с. Дропла.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 157: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 3 и ал. 5; чл. 52, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със Заявление вх. № 48-23-2/04.06.2012 г. от Рейхан Расимов - председател на Мюсюлманското настоятелство на с. Дропла, Общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на Мюсюлманско настоятелство с. Дропла за изграждане на джамия  върху общински имот, представляващ ПИ № 23769.501.289 по кадастралната карта на с. Дропла, с площ от 848 м2, актуван с АОС № 2664/23.10.2006 г.

            2. След влизане в сила на решението да се сключи договор за учредяване безвъзмездно право на строеж.          

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"