• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 158 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-указателни табели части.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 213 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ 158:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на рекламно - указателни табели части от следните имоти - публична общинска собственост:

1.1. Тротоари и зелени площи на ул. "Д-р Златко Петков", гр. Балчик;

1.2. Тротоари и зелени площи на ул. "Георги Бенковски" гр. Балчик;

1.3. Тротоари и зелени площи на ул. "Христо Ботев" гр. Балчик;

1.4. Тротоари и зелени площи по алея "Академик Даки Йорданов" гр. Балчик;

1.5. Тротоари и зелени площи по алея "Възкресия Деветакова" гр. Балчик;   

2. Частите от имоти - публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на рекламно - информационни табели.

         3.  Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 50 лв./м2 рекламна площ, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"