• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 159 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 214 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ 159: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2  от НОРПСУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде отдаден под наем за поставяне на кафе - автомат част от следният имот - публична общинска собственост:

1.1. Част от тротоар по алея "Академик Даки Йорданов" /пред входа на хотел "Бисер"/ гр. Балчик. 

2. Обособената част от имота - публична общинска собственост да бъде отдаден под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на кафе - автомат;

         3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 146.00 лв. за кафе - автомат /0.5 м2/, съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"