• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 160 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 215 ПО ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 16.08.2012 Г.

РЕШЕНИЕ 160: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общинският съвет - Балчик приема следното допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик:

§1. Създава нов член 35а със следния текст:

Ал. 1. Лице, ползващо медико-социални услуги, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови услуги заплаща такса в размер 0,20 лв. на час.

Ал. 2. Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за съответния месец.

§ 2. В чл. 36, Ал. 1 се създава нова точка 4 - Таксите по чл. 35а се начисляват и събират от назначения персонал в звеното за услуга и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия месец.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"