• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 161 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение 122, т. 2 от Протокол № 12 на ОбС - Балчик от 17.05.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 161: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик утвърждава нова редакция на т. 2 от решение 122 прието с протокол №12 от 17 май 2012 г.

т. 2 Да се чете:

Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2012 година в размер на 23 788 178 лева, съгласно приложение № 1, в т. ч.

- приходи държавна отговорност                  7 034 968 лева

в т. ч.         а) по чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2012 г.      6 088 525 лева

                   б) преходен остатък ат 2011 г.                    946 443 лева

                   - приходи от местни дейности             16 753 210 лева

в т. ч.         а) трансфери за местни дейности               323 500 лева

                   от тях - обща изравнителна субсидия        269 200 лева

         - за зимно поддържане и общински пътища          54 300 лева

                   б) целеви капиталови разходи                     318 200 лева

         от тях за ремонт на ІV класна пътна мрежа         212 000 лева

                   в) собствени приходи                             16 111 510 лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"