• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 162 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна на Решение 128 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 162:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка със Заповед № РД-11-01-13 от 28.05.2012 г. на Областен Управител на Област Добрич, Общински съвет - Балчик:

            1.1. Отменя точка 2.2. и точка 2.3. от решение № 128 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 17.05.2012 г. 

1.2. Точка 2.4. става точка 2.2.     

         2. В останалата си част решение № 128/17.05.2012 г. остава непроменено. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"