• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 163 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.62.642 по кадастралната карта на местността "Тузлата" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 163:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.62.642 по кадастралната карта на местност "Тузлата" Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ:

19 За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"