• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 164 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план "Кабелна линия 20кV от ТП № 250, минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV в 62788.35.25 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 164:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява:

1.1 ПУП-Парцеларен план "Кабелна линия 20 kV от ТП № 250 минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0.4 kVA в 62788.35.25" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен  вестник"

ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"