• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 165 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Държавна собственост на община Балчик за недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ бивш гарнизонен стол град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 165: На основание чл. 21, ал. П, във вр.с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се направи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България чрез Областен управител на област с административен център Добрич, да бъде прехвърлен безвъзмездно на Община Балчик по реда на чл. 54 от ЗДС недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ сграда за обществено хранене /гарнизонен стол-неизползваем/ със застроена площ от 551 кв.м., с идентификатор: 02508.73.81.2 построена върху общински поземлен имот с идентификатор 02508.73.81 по КК на гр. Балчик, одобрена със заповед №300-5-5/04.02.2004г. на ИД на АГКК-София

Възлага на кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов след влизане на настоящото решение в сила, да извърши съответните фактически и правни действия за неговото изпълнение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"