• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 166 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 166: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 4, ал. 2  от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик обявява имот - публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /старо кметство/ със застроена площ от 138 м2 ведно с прилежащо дворно място 3350 м2 - част от ПИ № 31245.501.311 по кадастралната карта на с. Змеево, общ. Балчик, съгласно акт № 149/12.10.1998 г., за частна общинска собственост.    

         2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по съставяне на акт за частна общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"