• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 167 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2012 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 167:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик, одобрява разпределянето на част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 375 212 лева да бъде усвоен и с тази сума да бъде завишен бюджета в разходната си част по дейности, параграфи и обекти, както следва:

1.1. Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички", § 45 00 "Субсидии на организации с нестопанска цел" - завишение на разходите общо 50 000 лева в т.ч.:

-         за ФК с. Стражица      10 000 лева

-         Клуб по тенис на маса  5 000 лева

-         Радио клуб                    5 000 лева

-         Клуб по кик бокс          5 000 лева

-         Гран при Дионисополис  20 000 лева

-         Баскетболен клуб          5 000 лева (допълнително)

1.2. Дейност 738 "Читалища", § 45 00 "Субсидии на организации с нестопанска цел" - общо 39710 лева в т. ч.:                                                     

- НЧ "Паисий Хилендарски" Балчик     20 000 лева

- НЧ "Васил Левски" Балчик                          17 710 лева

- НЧ "Христо Смирненски" Сенокос      2 000 лева, за закупуване на озвучителна апаратура

1.3. Дейност 311 "ЦДГ" - § 10 30 "Текущ ремонт" за обект - "текущ ремонт покрив ЦДГ с. Оброчище" 53 600 лева

1.4. Дейност 604 "Осветление на улици и площади", § 10 20 "Външни услуги" преместване на кабелна мрежа в с. Кранево, ул. "Черно Море"           38 652 лева

1.5. Дейност 619 "Други дейности по ЖС и БКС", § 10 20 "Външни услуги" хоризонтална маркировка път Албена - Балчик   30 500 лева.

     1.6. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците", общо           62 900 лева, в т.ч.:

-    § 53 00 "Придобиване на НДА" - право на строеж за изграждане на регионално депо в землището на с. Стожер 45 500 лева.

-    § 10 20 "Външни услуги" - оценка за съответствие на инвестиционен проект за претоварна станция ТБО Балчик  17 400 лева.

     1.7.Дейност 284 "Ликвидиране последствията от стихийни бедствия", § 10 30 "Текущ ремонт" - авариен ремонт на отводнително съоръжение в района на вилна зона "Фиш-фиш" 39 850 лева.

     1.8.Дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 43 02 "Субсидии за осъществяване на болнична помощ" 50 000 лева.

     1.9. Отпуска допълнително финансиране за Международен хоров фестивал в размер на 10 000 лева.


2. Общински съвет - Балчик задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия и със свои заповеди отрази одобрените корекции по бюджет 2012 г. в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"