• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 168 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Фондация "Тракарт 2000" за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 168: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане със бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви - 2012 г. - Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал "Дни на класиката в Балчик" с Фондация "Тракарт 2000", ЕИК по Булстат 115514898, представлявано от Председателя Валерия Иванова. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация "Тракарт 2000", ЕИК по Булстат 115514898, заложените в календарния план на културните прояви - 2012 г. - Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Балчик сборен бюджет на община Балчик за 2012 г., бюджетни средства в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева.

2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване Договора за сътрудничество, предмет на т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"