• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 169 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за откриване на процедура за продажба на акции.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 169: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, общински съвет - Балчик:

1. Открива процедура за приватизация на участието на Община Балчик в капитала на АД "Албена" с 304 570 броя безналични акции с обща стойност по номинал 304 570 лева.

2. Упълномощава кмета на Общината с правата и задълженията на "възложител" по дейности, свързани с подготовката за приватизация, в т.ч. изготвянето на правно икономическа обосновка.

3. Задължава кмета на Общината да внесе за утвърждаване тръжната документация, процедурата по приватизация и състав на комисия за провеждане на приватизационната сделка в общински съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  "За",  0  "Против",  2  "Въздържали се"