• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 170 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови средства за ремонт на храмове и джамия.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 170:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молби с вх. № 300 от 06.06.2012 година от църковното настоятелство при храмове "Св. преп. Петка Търновска" и Св. Николай Мирликийски Чудотворец", и вх. № 316 от 19.06.2012 година от Орхан Алиев, кметски наместник на с. Бобовец, общински съвет - Балчик дава съгласието си за отпускане на финансови средства, както следва:

- За ремонт на покрива, изкърпване, боядисване, вътрешни и външни мазилки на храмове "Св. преп. Петка Търновска" и Св. Николай Мирликийски Чудотворец", в размер на 10 000 (десет хиляди) лева;

- За  ремонт на покрива на джамията в с. Бобовец, в размер на 4000 (четири хиляди) лева.

- За кърпеж и измазване на църквата "Св. Димитър" с. Гурково, в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

- За боядисване Джамията в град Балчик, в размер на 1000 (хиляда) лева.

Сумата от 20 000 (двадесет хиляди) лева да бъде за сметка на резерва.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"