• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 171 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2011 година.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 171:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик приема Годишния финансов отчет на "Медицински център-І-Балчик" ЕООД за 2011 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"