• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 173 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови средства за лечение.

         Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 173: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Петър Николов Транулов от гр. Балчик, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Елена Красимирова Щерева от гр. Балчик, за оперативно лечение на детето й Себат Салиева Ахмедова, в размер на 1000.00  (хиляда) лева. След операцията да се представят отчетни документи пред комисията.

3. Костадин Янев Иванов от град Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

4. Величка Владимирова Цонева от гр. Балчик, за оперативно лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Панайот Радев Панайотов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 150.00 лева.

7. Радой Найденов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Шерифен Кемалова Кямилова от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Валентина Костадинова Митева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"