• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 174 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на ОбС за осигуряване на средства в размер на 89 557.60 лева за съфинансиране на проект на МБАЛ Балчик по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 174: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с  решение № 4МС - 01-1 от 04.04.2012 г. на Изпълнителния директор и Ръководител на Договарящия орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013" за одобрение на проект „Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ - Балчик ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система",  Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да бъдат осигурени средства в размер на 89 557,60 /осемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем лв. и 60 ст./ лв., които да бъдат предоставени за съфинансиране на проект на „МБАЛ - Балчик" ЕООД  „Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ - Балчик ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система"  по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", Процедура: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на система за управление в предприятията" - Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие 2.1. "Подобряване технологиите и управлението в предприятията", операция 2.1.2. „Покриване на международно признати стандарти".

2. В изпълнение на изискванията на Министерството на финансите - ДДС 06/2008 г., средствата за съфинансирането на Проекта се предоставят, като трансфер на МБАЛ - Балчик и същите са за сметка на собствените приходи на Община Балчик  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"