• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 175 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Предложение за издаване на банкова гаранция от "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД, в полза на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, обезпечаващо авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, за одобрен проект "Повишаване на конкурентоспособността на "МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 175:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Балчик от капитала на търговските дружества, както и че община Балчик е едноличен собственик на капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД , Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД да издаде безусловна и неотменима банкова гаранция за срока на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12-0700-C0001, за одобрен проект „Повишаване на конкурентоспособността на „МБАЛ- Балчик" ЕООД, чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001и въвеждане на CRM система, сключен между „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия/ИАНМСП/, обезпечаваща стойността на авансовото плащане по договора, съгласно член 4/Вариант 1/  от същия и в размер на 20% от общата стойност на Договора/357515.35 лв./, а именно за сумата от 53 590 лв.

2. Възлага на Д-р Иво Христов Войчев - управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД всички последващи юридически и фактически действия във връзка с издаване на банковата гаранция, в съответствие с приложения образец - Приложение VIII от Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12-0700-C0001 .

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"