• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 176 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване на текущ ремонт на сградата на "Медицински център -1-Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 176: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ,

1. Общински съвет - Балчик разрешава извършването на текущ ремонт на сградата на "Медицински център -1- Балчик" - публична общинска собственост, в размер на 4000 лева в рамките на приетия бюджет от общината.

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"