• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 177 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и първа точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ на Младежки театър "Николай Бинев" град София.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 177: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ,

1. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Младежки театър "Николай Бинев" град София, в размер на 10 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения бюджет 2012 година в културната програма на общината, т. "Други разходи по културата".

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"