• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 178 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ.

         Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 178: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 299 от 06.06.2012 година от Юнал Хасанов Черкезов от град Балчик, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Юнал Хасанов Черкезов от град Балчик, за изграждане на подпорна стена, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"