• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 179 Протокол 14 от 28.06.2012 г.


По тридесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет - Балчик.

         Вносител Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 179: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-14/28.05.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 130 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"