• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 180 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за ново обсъждане на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 216 по Протокол № 16 от 16.08.2012 г.

РЕШЕНИЕ 180: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І,т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ и чл. 79, предл. Първо от АПК, Общински съвет - Балчик:

1.     Приема "Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление", заедно със следните

МОТИВИ:

"Общински съвет - Балчик през 2005г. е приел с решение № 184 по Протокол № 21 от 31.05.2005 г. Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост.

         Същата през годините и до момента не е претърпяла изменение, макар в Закона за общинската собственост съществено да са променени редица текстове, които налагат промяна респективно в наредбите на съответните общини.

         Предвид факта, че през годините тази Наредба не е претърпяла нужното изменение и допълнение и като се има предвид колко многобройни и важни са те, се налага Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища-общинска собственост да бъде отменена и бъде приета нова Наредба, съобразена със сега действуващото законодателство."

2. Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване в общински жилища, ползване и управление да бъде обнародвана в местния печат и/или се разгласи по предвидения  от Общинския съвет за това ред.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"