• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 181 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и пета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за сключване на анекс към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 181: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 70 от Закона за концесиите, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик" по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ с концесионера ,,Консорцииум Марина Балчик'' АД, имащо за предмет конкретизиране и допълване инвестиционната програма на концесионера.

2. Одобрява представеният проект на допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик" по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ - Приложение 1, неразделна част от настоящото решение.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване допълнително споразумение/анекс/ към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г. за предоставяне на концесия на яхтено пристанище „Балчик" по смисъла на чл. 108 от ЗМПВВППРБ, в съответствие с одобрения по т. 2 проект.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"