• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 182 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение за реализация на проект: „Повишаване енергийната ефективност  на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик" , финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., чрез поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 182: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 568 по Протокол 47 от 17.05.2010 г., Общинският съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1.    Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: „Повишаване енергийната ефективност  на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г, приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема BG161РО001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Балчик", Операция 1.1.  "Социална инфраструктура" при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 1845995,77 лв. (един милион осемстотин четиридесет пет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и 77 стотинки ), от които:

А)1 451 832,97  лв. мостови кредит

Б):  394 162,80 лв. за необходимото съфинансиране

  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

Ø          Срок на погасяване

А): до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б): до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Ø          Източници за погасяване на главницата

         А): 1 451 832,97  лв. мостови кредит

- чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 13.12.2010 и Анекси с регистрационни  номера  - BG161PO001/1.1-09/2010/013-01 от 03.11.2011 г. и BG161PO001/1.1-09/2010/013-02 от 18.06.2012 г.

- от собствени бюджетни средства;

            Б):  394 162,80  лв. за необходимото съфинансиране

- от собствени бюджетни средства;

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредитите:

А): 1 451 832,97 лв. мостови кредит

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 13.15.2010 и Анекси с регистрационни  номера - BG161PO001/1.1-09/2010/013-01 от 03.11.2011 г. и BG161PO001/1.1-09/2010/013-02 от 18.06.2012 г.;

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б): 394 162,80  лв. за необходимото съфинансиране

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „УниКредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18  "За",  0  "Против",  1  "Въздържали се"