• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 183 Протокол 14 от 28.06.2012 г.

По тридесет и седма точка от дневния ред: Приемане на решения във връзка с кандидатстване по проект № DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 183: 1. Отменя предходно свое решение № 898, по протокол № 68 от заседание на Общински съвет проведено на 20.09.2011 г.

2. При гласуването на общинския бюджет за 2013 г. и 2014 г. да се предвидят и заложат необходимите средства за обезпечаване на финансов ресурс за изпълнение на проекта, свързан с определения и поет ангажимент за собствен принос на Община Балчик в размер на 237 025 лв. (9,98% от собствения принос на всички партньори по проекта, възлизащ на 2 375 000 лв.), разпределени по 50 % за 2013 г. и 2014 г. Средствата да бъдат осигурени от собствен финансов ресурс по  § 62-02/-/  от бюджета на общината в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

2.1 Дава съгласие необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община Балчик по т. 2 да бъдат осигурени, чрез такса битови отпадъци през 2013 г. и 2014г.

3. Одобрява представен проект на Споразумението за партньорство, приложение 1 към настоящото решение, и дава съгласие Община Балчик  да подпише, в пълно съответствие с одобрения проект Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич" за разработване на проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/.

4. Възлага на Кмета на общината да подпише Споразумението за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич", което да бъде част от проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

5. Възлага на Кмета на общината да подпише проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22   и всички съпътстващи го документи.

6. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен въз основа на проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

7. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за получаване на 2,4 млн. лв. заем от „ФЛАГ" ЕАД  за осигуряване на първоначалните допустими разходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС - мостово финансиране в рамките на 30% от стойността на ПСО и довеждащите водопровод и електропровод.

8. Дава съгласие лихвите (недопустим разход по Оперативната програма) по заемите за осигуреното от партньорите мостово финансиране по проекта,  да се осигурят от общинския бюджет.  Финансирането на лихвите (общо 1 млн. лв.) от страна на Община Балчик е в размер на 9,98% или 99 800 лв. и ще  се осигурява през 2013, 2014 и 2015 г., като прогнозното разпределение за съответните години на лихвите по всички осигурени заеми е  както следва: 29 940 лв. (30%) през 2013 год., 44 910 лв. (45 %) през 2014 год., 24 950 лв. (25 %) през 2015 год.

9. Общинският съвет декларира, че в период от най-малко 5 години след изтичане на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • Няма да бъде прехвърляно правото на собственост върху обекта, изграден със средства от ОПОС;
  • Няма да бъде променяно предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на Проекта;
  • Няма да бъдат сключвани договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други действия които биха могли да доведат до значително изменение на Проекта по смисъла на чл. 57 параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. относно определяне на общи разпоредби на ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент № 1260/1999 г.

10. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на проект с Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19  "За",  0  "Против",  0  "Въздържали се"