• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

РЪКОВОДСТВО ОБЩИНА БАЛЧИК


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
КМЕТ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
mayor@balchik.bg

0579 71030
0579 72070
факс: 74117
ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
m.petrov@balchik.bg
0579 71032
ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
dimitrov@balchik.bg

0579 71033
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР МАРИЯНА АНГЕЛОВА
m.angelova@balchik.bg
0579 71034
0895554126


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИЛИЯН СТАНОЕВ
obsbalchik@gmail.com

0579 71051
0895554212


ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
РЪКОВОДИТЕЛ

СЕЗЕР РАСИМОВА
odit@balchik.bg
s.rasimova@balchik.bg

0579 71083
ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
0579 71083
СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ТАНЯ ШИШКОВА
t.shishkova@balchik.bg
0579 71083


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ

МИМА ВАСИЛЕВА
m.vasileva@balchik.bg

0579 71061
0895554013

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
g.genchev@balchik.bg

0579 71062
0895554012

ОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ЖЕНЯ МАНОЛОВА
zh.manolova@balchik.bg

0579 71036
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЕМИЛ ТОМОВ
e.tomov@balchik.bg
0579 71036
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП
И КОНТРОЛ
ПЛАМЕНА МЕРДЖАНОВА
p.merdzhanova@balchik.bg
0579 71036
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТO ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
v.zlatev@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
0895554033
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTO ГАЛИН ИСКРЕНОВ
g.iskrenov@balchik.bg
it@balchik.bg
0579 71038
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АРХИВАР ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
p.stoycheva@balchik.bg
0579 71036

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ДЕСПА ИЛИЕВА
d.ilieva@balchik.bg

0579 71055
0895554015
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЗА ХОРА С ТР. УВРЕЖДАНИЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА
l.nikolova@balchik.bg
0579 71079
МЛАДШИ ЕКПЕРТ ОбА КРАСИМИРА КОСТОВА
k.kostova@balchik.bg
0579 71046
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ОбА МИРА МИРКОВА
m.mirkova@balchik.bg
0579 71046
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ КРИСТИНА СТОЯНОВА
k.stoyanova@balchik.bg
0579 71081
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
grao_yordanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО МАРИЯ ВАСИЛЕВА
grao_vasileva@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
d.ivanova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖИНА АТАНАСОВА
grao_atanasova@balchik.bg
0579 71071
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ МАРИАНА ИНДЖЕВА
m.indzheva@balchik.bg
0579 71077

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

САВА ТИХОЛОВ
pr@balchik.bg

0895554016
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
mayor@balchik.bg
0579 71031
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС МИЛКА МАТЕЕВА
obsbalchik@gmail.com
0579 71084
0895554030
СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
d.avdzhieva@balchik.bg
0579 71035
СТ.СПЕЦ. ПРОТОКОЛ И КУЛТУРА ЕЛИЦА КРЪСТЕВА
culture@balchik.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР МИХАИЛ ДИМИТРОВ 0895554040
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ 0895554039
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
0895554154

КОМИСИЯ ЗА БППМН

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН

СТ. СПЕЦ. СЕКРЕТАР БППМН

ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ

0579 74110

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ХУМАНИТАРНИ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТ И БФС“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА
m.georgieva@balchik.bg

0579 71048
0895554008

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
p.parusheva@balchik.bg

0579 71089
0895554019

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ

ЙОАНА ДИМИТРОВА
y.dimitrova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЖИВКО ЛАЗАРОВ
zh.lazarov@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИХРИСТИНА НИКОЛОВА
h.nikolova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА
v.trifonova@balchik.bg
0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ИЛИЯНА ИЛИЕВА
i.ilieva@balchik.bg
0579 71066
0895554140
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ГАЛИНА ТОДОРОВА
g.todorova@balchik.bg
0579 71066
0895554141
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР МАРГАРИТА ГРИГОРОВА 0579 71088
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕРСУЗАН АЛИИБРЯМОВА0579 71088
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
g.georgieva@balchik.bg
0579 71088
ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ АРХИВАР ДЕЛОВОДИТЕЛ

ПЕНКА КОЛЕВА

0579 71088

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИХАИЛ ДИМОВ
m.dimov@balchik.bg

0579 71056
0895554018
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДСТВО ИВЕЛИНА ПЕТРОВА
i.petrova@balchik.bg

0579 71058

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТ ПЕТЪР ПЕТРОВ
p.sivkov@balchik.bg
0579 71061
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ АЛБЕНА ЗЛАТЕВА
a.zlateva@balchik.bg
0579 71049
МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ТОДОРКА СТОЯНОВА
t.stoyanova@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗВЕЗДЕЛИНА ПЕНЕВА
z.peneva@balchik.bg 

0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ АНКА РАЧЕВА
a.racheva@balchik.bg
0579 71078
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МИГЛЕНА ПЕТРОВА 0579 71058
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ СТОЙКА КОЛЕВА 0579 71082
ТЕХН.СЪТРУДНИК КАСИЕР РАЗХОДИ, ТРЗ ЛИЛИЯ СТАНЕВА
l.staneva@balchik.bg
0579 71057
ТЕХН. СЪТРУДНИК КАСИЕР ПРИХОДИ ЮЛИЯ ПЕТРОВА
j.petrova@balchik.bg
0579 71072
КАСИЕР-РАЗХОДИ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
r.steliyanova@balchik.bg
0579 71057

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ГАЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
g.nedelcheva@balchik.bg

0579 71052
0895554020
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ТАМАРА ЗЕЙНАЛОВА
t.zeinalova@balchik.bg

0579 71052

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ НАЕМИ АНДРИАНА ИВАНОВА
a.ivanova@balchik.bg
0579 71054
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГЕТИК ДОБРИ ДОБРЕВ 0579 71080
0895554036
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
t.vasileva@balchik.bg
0579 71054
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ДОНКА ГЕОРГИЕВА
d.georgieva@balchik.bg
0579 71054
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ДОМАКИН АНКА НЕНЧЕВА
a.nencheva@balchik.bg
0579 71067
0895554035
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПОДДРЪЖКА НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ 0579 71080

ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ, ЕВРОФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКОЛОГИЯ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
m.dimitrov@balchik.bg

0579 71053
0895554021
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕМС ДИАНА КОСТОВА
d.kostova@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС НИНА МИТЕВА
n.miteva@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС СТОЯН ПЕТКОВ
s.petkov@balchik.bg
0579 71065
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ КАТЕРИНА ЯНКОВА
tic@balchik.bg
0579 71087
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ МИЛЕНА ЦАНЕВА
tic.kranevo@balchik.bg
0579 66810
СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГИЯ МАРИЯ КУНЕВА
m.kuneva@balchik.bg
0895554025
0579 71045

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГИЯ

РОСИЦА ДИМОВА
r.dimova@balchik.bg

0579 71045


ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

арх. АННА ДЕМИРЕВА
a.demireva@balchik.bg

0579 71040
0898881112

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ"

ДИРЕКТОР

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
e.georgieva@balchik.bg

0579 71042
0895554010

ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

МАРИ КАРАИВАНОВА
m.karaivanova@balchik.bg

0579 71041
0895554024
СТ.ЕКСПЕРТ АДМИНИСТ. ОБСЛУЖВАНЕ ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА
g.lazarova@balchik.bg

0579 71039

СТ. ЕКСПЕРТ ААПО ЕСИН АДИЛ
e.adil@balchik.bg
0579 71039
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЙОНКА ДЕНЕВА
y.deneva@balchik.bg

0579 71041
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ
i.yordanov@balchik.bg

0579 71070
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ
i.dimitrov@balchik.bg
0579 71070
ТЕХН. СЪТРУДНИК АРХИВАР МАРИЯ КРЪСТЕВА 0579 71069
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СТОЯНКА АТАНАСОВА
st.atanasova@balchik.bg
0579 71068

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙСНОСТ И КОНТРОЛ“

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ГЛ.ИНЖЕНЕР

НИКОЛИН НИКОЛОВ
n.nikolov@balchik.bg

0579 71043
0895554023
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОПФ ЗЕХРА АКИФ
z.akif@balchik.bg

0579 71063

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНВ. КОНТРОЛ ЯСЕН ЯНЕВ
y.yanev@balchik.bg
0579 71044
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМИЛ РАДАНОВ
e.radanov@balchik.bg
0579 71064
СТ.СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК РУМЕН ЦОНЕВ
r.tsonev@balchik.bg
0579 71070
СТ.СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО ПЛАМЕН ТОДОРОВ
p.todorov@balchik.bg
0579 71044


ДРУГИ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
Е-поща

ТЕЛЕФОН
СЛУЖИТЕЛ АДМ. БЮФЕТ ДАРИНА ГЕОРГИЕВА -
СЛУЖИТЕЛ ОТ
Агенция по геодезия, картография и кадастър


ЗЛАТКО ТОДОРОВ
всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа
0579 72317
ОХРАНА ВХОД А 0579 71050
ОХРАНА ВХОД Б 0579 71074
НАЧАЛНИК ОЗ "СИГУРНОСТ"
ВАЛЕНТИН ПОПОВ
v.popov@balchik.bg
0579 72451
0895554026
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОЗС
ДАМЯН ВАСИЛЕВ
d.vasilev@balchik.bg
0579 72181
0895554027

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБСС

obssbalchik@abv.bg
0579 72523
ГЛ.РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" АЛБЕНА ИВАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339
РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
bkpress@abv.bg
0579 72339
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ОСПОЗ

ИЛИЯНА ПАВЛОВА
i.pavlova@balchik.bg

0579 71045
ДИРЕКТОР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ ЕМИЛ ТОДОРОВ
0895554146
СТАРШИ ТРЕНЬОР
ФК"ЧЕРНО МОРЕ"
ГЕОРГИ ИВАНОВ
0895554147