• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На 22.07.2010  от 10:00 часа, в административната сграда на Община Балчик - на адрес: гр. Балчик, пл. «21-ви септември» №6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № 565/06.07.2010 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ 2 "ЗНАМЕ НА МИРА - ФИЛИАЛ" (Детска градина "Братя Мормареви"), Община Балчик, гр. Балчик", открита с Решение № 10/08.06.2010г. на Кмета на Община Балчик, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до отваряне на ценовото предложение в открития конкурс. Съгласно чл.38, ал.4 от НВМОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена, имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.