• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Доставки Номер 1 от 19.07.2010

Решение № РД-08-247 от 16.07.2010 г. за удължаване срока за получаване на
оферти
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I. Възложител
 Тип възложител: по чл. 
7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
 Официално 
наименование
: „Български пощи" - ЕАД
 Пощенски код:
1700
 За контакти: дирекция
"Основни услуги и логистика"
 Електронна поща:
ЕFilipova@bgpost.bg;I.nikolova@bgpost.bg
 Факс: 02 8624690
 Адрес: ул. "Акад.
Стефан Младенов" № 1, бл. 31
 Град: София
 Лице за контакт: Елена
Филипова, Иванета Николова
 Интернет адрес на
възложителя
: www.bgpost.bg
 Телефон: 02 9493377;
02 9493284
 Интернет адрес на профила
на купувача

 Държава:
България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 Основна дейност на 
възложителя

 Вид на
възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
 Основна дейност: 
Пощенски услуги
Б) ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ / ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ
II: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
II. Правно основание
 Правно основание: Чл. 
65, ал. 3 от ЗОП
III: УДЪЛЖАВАМ
III.1) Срока за получаване на офертите/заявленията за участие за:
 Тип на 
офертите/заявленията
: процедура за възлагане на обществена поръчка
 Час: 16:00
 Брой дни
 Дата: 02/08/2010
III.2) Срока за получаване на документация за участие, спецификации и 
допълнителни документи:
 Час: 16:00
 Дата: 23/07/2010
III.3) Условия за отваряне на офертите/заявленията за участие:
 Място: гр. София, 
ул."Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, ст. 212.
 Час: 11:00
 Дата: 03/08/2010
III.4) Срока на валидност на офертите (когато е необходимо):
 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци
III.5) Срока на изпълнение (когато е необходимо):
 Дата за 
завършване

 Срок в дни
 Дата за начало
 Срок в месеци:
12
IV: ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедура по ЗОП/НВМОП
 Процедура по 
ЗОП/НВМОП
: по реда на ЗОП
Вид на процедурата
 Вид на процедурата: 
Открита процедура
V: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
V. Обект на поръчката
 Обект на поръчката: 
Доставки
V.1) Описание на предмета на поръчката
 Описание: Доставка на 
чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи" - ЕАД.
V.2) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за 
които се удължава срока
 Описание
VI: ПУБЛИКУВАНО ОБЯВЛЕНИЕ
VI. Публикувано обявление
 Уникален номер: 
00276
 Уникален номер:
0007
 Уникален номер:
2010
 Номер: 14
 Дата: 21/06/2010
VII: ПРОЦЕДУРА
Процедурата е открита с решение
 Номер: РД-08-215
 Дата: 21/06/2010
VIII: ОБЖАЛВАНЕ
VIII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално 
наименование
: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код:
1000
 Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. Витоша №
18
 Град: София
 Интернет адрес:
http://www.cpc.bg
 Телефон: 02
9884070
 Държава: Република
България
VIII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
IX: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
IX. Друга информация
 Друга информация
X: ДАТА на изпращане на настоящото решение
X. ДАТА на изпращане на настоящото решение
 Дата: 
16/07/2010