Възложител:

Община Балчик

Номер:

00479-2010-0006

Процедура:

Открита процедура по ЗОП

Описание:

Условия по кредита, съгласно Решение №461 по Протокол №39 от заседание на Общински съвет, проведено на 12.11.2009г.: 1. Максимален размер на кредита- 4 200 000 /четири милиона и двеста хиляди лева/; 2. Валута на кредита- български лева; 3. Вид на кредита- дългосрочен инвестиционен кредит; 4. Цел- Финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност за придобиване на 100% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД чрез изкупуване на акциите, собственост на "Стар груп"ООД, представляващи 51% от капитала на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО"АД. В актива на дружеството се включват ПИ 39459.502.344 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ от 1126кв. м.; ПИ 39459.503.182 по кадастралната карта на с. Кранево, с площ 6710кв.м., ведно със застроена търговско- административна сграда и удостоверение с нотариални актове. 5. Срок на кредита- 10 /десет/ години; 6. Начин на усвояване- еднократно; 7. Краен срок за погасяване- 120 месеца; 8. Условия за плащане на главница и лихва: за главницата- ежемесечно на равни вноски с намаляваща лихва; 9. Обезпечение- ипотека на имотите, собственост на дружеството и/или акциите на дружеството; 10. Годишен лихвен процент: 1-месечен Софибор+%надбавка. Максимална стойност на надбавката- 7% годишно; 11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора на от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите за просрочие. Максимална стойност на надбавката- 2%; 12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита/ в проценти/, платима еднократно върху размера на кредита при усвояване на средствата от него; Максимална стойност-1.5% 13. Годишна такса за управление на кредита- Максимална стойност-0.5%; 14. Комисионна за ангажимент, определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита- Максимална стойност-1%; 15. Без такси комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината

Краен срок:

13.08.2010 г. 

Състояние:

Отворена

Съдържание

No

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Решение        

29.06.2010 г. 

29.06.2010 г. 

2

Обявление за обществена поръчка (ЕС)    

29.06.2010 г. 

29.06.2010 г.