ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура: „Изпълнение на мерки по информираност и публичност на проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: „д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.".


Документация:

- покана (PDF)

- техническа спецификация (PDF)

- образци: оферта (DOC)

Краен срок за представяне на офертите: 16.00 часа на 04.04.2011 г.

Въз основа на заповед № 253 / 05.04.2011 г. на Кмета на Община Балчик, се удължава срокът за получаване на оферти до 16.00 часа на 11.04.2011 г.

Цената на доставката да не надвишава 28900 /двадесет и осем хиляди и деветстотин/ лева.

Информация относно поръчката е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки в раздел "Малки обяви" по партида на възложителя №479.