• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


         На 11.05.2011  от 10:00 часа, в административната сграда на Община Балчик - на адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6, заседателна зала ще се състои оповестяване на ценовите  предложения на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, във връзка с  процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013г. ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г.Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул.„Г.Бенковски" - гр. Балчик",  открита с Решение № 9/21.03.2011г. на Кмета на Община Балчик, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до отваряне на ценовото предложение в открития конкурс.

        Съгласно чл.38, ал.5 от НВМОП при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители.