• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


08.09.2011 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП

С ПРЕДМЕТ

 

„Упражняване на независим строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161 PО001/1.1-09/2010/0013, финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г." 

ЗА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

„Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик" 

№ НА ПРЕПИСКА В РЕГИСТЪРА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОП

       00479-2011-0008

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

       до 16:30 часа на 21.09.2011 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ

       до 16:30 часа на 21.09.2011 г. вкл.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

       до 16:30 часа на 28.09.2011 г. вкл.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:


        указания за участие - DOC
        техническа спецификация - DOC
        договор - DOC
        образци - ZIP

        всичко - ZIP