• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.12.2010

Във връзка с намерение на Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по ОП "Регионално развитие":  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, на 27.12.2010г. от 10.00ч. в заседателната зала на администрацията ще се проведе кръгла маса за обсъждане на идеи за иновативно културно събитие. Отправя се покана към организатори на културни събития, читалища, НПО и други заинтересовани лица да участват в дискусията.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...