• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

05.12.2013

Община Балчик подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „ЦНСТ – Балчик“. Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, процедура “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12
Срокът на изпълнение на  проекта е 13 месеца, а обща стойност -  136 626,70 лева.
Основна целева група ще бъде 14 деца, от които 12 в момента са настанени в специализирани институции (ДДМУИ) и са лишени от родителска грижа. За тях е установено, че е невъзможно да бъдат върнати в семействата си или да бъдат настанени при приемен родител, защото са с комплексни увреждания и/или с хронични здравни заболявания. Стремежът е тези деца  приоритетно да бъдат изведени от институциите. При необходимост ще бъдат настанявани по спешност в Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик до 2  деца с увреждания от общността в града с цел  осигуряване на  закрила на помощ за преодоляване на изолацията и за социална интеграция в обществото. 
До този момент на територията на Община Балчик нямаше изградена специализирана институция за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа. По тази причина, децата, родом от Балчик, са настанени в Дома за деца с умствена изостаналост "Св. Николай Чудотворец" - с. Крушари", област  Добрич.
Другата целева група е персоналът, който ще бъде нает да работи в центъра. В него ще бъдат включени както служители, идващи от закритите институции, така и напълно нови за системата служители. С предимство ще бъдат приети на работа, безработни лица, регистрирани в бюрото по труда. Персоналът, предоставящ услугата, ще бъде от 13 човека - ръководител на ЦНСТ, изпълняващ и длъжността «социален работник», медицинска сестра, 2 рехабилитатори, 4 детегледачи, 4 санитари,  психолог и  логопед.
Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституализация на деца с увреждания, настанени в специализираната институция в град Балчик - Център за настаняване от семеен тип.
Специфични цели:
- Реализиране на модел  за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда, близка до семейната.
- Прилагане на модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал.
- Създаване на нова форма на социална услуга в общността, основана на професионалната оценка на нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...