• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.10.2013


     На 11.10.2013 г. от 10:00 часа в Заседателна зала, в сградата на Община Балчик, с адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, ще се проведе заседание на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития" за проект - „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик"  по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

     На заседанието ще бъдат отворени Ценовите оферти на участниците в процедурата. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,