• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

26.04.2010

С издадената Заповед се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за стопанисване на следните морски плажове на територията на област Добрич:

ОБЩИНА ШАБЛА:

 „Къмпинг „Чайка"("Космос"),  „Шабленска тузла", „Къмпинг "Добруджа"

ОБЩИНА КАВАРНА:

 „Божурец -  Топола 1",  „Божурец -  Топола 2",  „Божурец - Топола 3", „Иканталъка 2"

ОБЩИНА БАЛЧИК:

„Тузлата",  „Робинзон 2", „Кранево - международен детски лагер"

Цената на тръжната документация е в размер на 500.00 /петстотин/ лева и следва да бъде внесена по сметка на Областна администрация на област Добрич, IBAN - BG88 UNCR 7000 3106 2031 02 , BIC - UNCR BGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ОФИС ГРАД ДОБРИЧ.

Размерът на депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена, вносима при подаването и регистрирането на заявление за участие в търга включително, по банков път по сметка на Областна администрация на област Добрич : IBAN - BG89 UNCR 7000 3306 2031 16,  BIC - UNCR BGSF, „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" ОФИС ГРАД ДОБРИЧ. За внесеният депозит не се дължи лихва.

             Подаването и регистрирането на заявления за участие в търга, както и получаването на тръжната документация ще се извърши, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. до 26.05.2010 год. в административната сграда на Областна администрация на област Добрич - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5,  Бюро за "Комплексно обслужване".

           Търгът ще се проведе на 27.05.2010 г. от 10.00 часа  в Областна администрация - гр.Добрич,  ул."Независимост" № 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ


На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...