• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

27.04.2016

На 26 април 2016 г. се проведоха работни срещи за консултиране на разработваната стратегия  в  общините Балчик и Генерал Тошево. Срещите са дейност по Договор № РД 50-215/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между община Балик като водещ партньор, МЗХ и ДФ "Земеделие"- РА.

На срещата бе представен SWOT анализа, Анализа на заинтересованите страни, дърво на проблемите и бяха направени конкретни предложения за основната стратегическа цел, приоритетите към нея и специфичните цели към всеки от приоритетите, които да залегнат в новата СВОМР. За постигането на заложените цели бяха предложени и обсъдени конкретни мерки и разпределението на бюджета по мерките, както и критериите за оценка на проектите по всяка мярка. Участниците изразиха своите виждания по въпросите, кои да бъдат приоритетите за развитието на територията. Направени бяха конкретни предложения по всяка от предложените мерки, като: какви да бъдат минималните и максималните размери на допустимите разходи за проектите, какъв да бъде тавана на субсидията по всяка мярка, как да бъде разпределен бюджета на стратегията между публичните и частните мерки и т.н. Участниците взеха активно участие, тъй като предварително бяха минали обучения по Стратегическо планиране за местни лидери и членове на екипа в т.ч. и партньорите.

Всички се обединиха около становището, че новата стратегия следва да поощрява разкриването на нови работни места и създаването на условия за трайна заетост на територията.


Изложба с 24 фотоси от Репуллика Грузия ще бъде подредена днес в Мелницата в Балчик. Инициативата е на посолството на черноморската държава и
От ЕРП Север съобщават, че поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,