• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

29.04.2016

На 19 И 21 април 2016 г. се проведоха две еднодневни обучения  по стратегичеко планиране,  а на 27  и 28 април 2016 г. две еднодневни обучения по управление на МИГ. Обученията са дейности по Договор № РД 50-215/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между община Балик като водещ партньор, МЗХ и ДФ "Земеделие" - РА.

Темите на обученията са свързани със Стратегическо планиране и Управление на МИГ. Целта на обученията бе:

1. Да обучат представителите на екипа, УС и местни лидери, които ще участват адекватно в консултиранията и обществените обсъждания.

2. Да обучат представителите на екипа, УС и местни лидери , които ще изпълняват СМР и ще участват в управлението на МИГ

Специфичните цели на обученията могат да бъдат определени както следва:

- Планиране - йерархични методи на планиране - базови познания по Логическа матрица.

- Възможности за финансиране на СМР от ЕСИФ.

- Базови познания по подхода ЛИДЕР (ВОМР). Акцент върху ендогенния компонент на подхода.

- Изграждане на капацитет на територии и организации (МИГ).


В рамките на инициативата "Зрението е всичко! Прегледай се!" на 18 юни в Балчик ще се проведат безплатни очни прегледи за деца и възрастни хора.
Видео обръщение на кмета Николай Ангелов към жителите на Балчик по повод празника на града 24 май и Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.