• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

20.06.2016

Проект на Община Балчик получи одобрение по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Стойността на финансирането, което ще се реализира по процедура BG05М20Р001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение", е 437 893,80 лева. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация.
Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с  деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...