• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.12.2016

Управляващият орган на Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. обяви одобрените проекти по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“  и приоритетна ос 5 „Ефикасен регион".

 

Проектното предложение на Община Балчик „Network for smart cooperation of Black Sea communities in the cross- border region” /„Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион"/, разработено съвместно с община Наводари - Румъния по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион", Специфична цел 5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество", е свързано с  модернизиране на обществените услуги, чрез въвеждане на електронно управление; работни и обучителни семинари, създаване на съвместен информационен център, оборудван с необходимата техника.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, а общата стойност за двата партньора – 427 222,06 евро.

Проектното предложение „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education”) по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, Специфична цел  4.1 „Да се насърчи интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“, изготвено съвместно с  водещия партньор Община Тузла и общините Агигея и Кумпана – Румъния,  обхваща разработване на стратегия за подпомагане включването на пазара на труда на хората в предпенсионна възраст и на хората, навършили пенсионна възраст, но без необходимия трудов стаж; организиране на професионално обучение, включващо и компютърна и езикова подготовка.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, а стойността –  446 981,32 евро. Дейностите, които ще се изпълняват на територията на Община Балчик, ще са на стойност около 80 000 евро.

Със заповед на д-р Светла Ангелова, директор на Регионалната здравна инспекция, грипната ваканция за учениците от общините Добрич и Балчик се удължава до края на седмицата.
Общинският съвет прие внесения от кмета Николай Ангелов сборен бюджет на Община Балчик за 2020 година. Рамката за приходи и разходи е в размер на 25 537 000 лева.