• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.12.2016

Управляващият орган на Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. обяви одобрените проекти по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“  и приоритетна ос 5 „Ефикасен регион".

 

Проектното предложение на Община Балчик „Network for smart cooperation of Black Sea communities in the cross- border region” /„Мрежа на Черноморските общини в трансграничния регион"/, разработено съвместно с община Наводари - Румъния по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион", Специфична цел 5.1 „Да се увеличи капацитетът за сътрудничество и ефективност на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество", е свързано с  модернизиране на обществените услуги, чрез въвеждане на електронно управление; работни и обучителни семинари, създаване на съвместен информационен център, оборудван с необходимата техника.

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, а общата стойност за двата партньора – 427 222,06 евро.

Проектното предложение „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education”) по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“, Специфична цел  4.1 „Да се насърчи интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“, изготвено съвместно с  водещия партньор Община Тузла и общините Агигея и Кумпана – Румъния,  обхваща разработване на стратегия за подпомагане включването на пазара на труда на хората в предпенсионна възраст и на хората, навършили пенсионна възраст, но без необходимия трудов стаж; организиране на професионално обучение, включващо и компютърна и езикова подготовка.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, а стойността –  446 981,32 евро. Дейностите, които ще се изпълняват на територията на Община Балчик, ще са на стойност около 80 000 евро.

Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,