• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.12.2017

Днес в сградата на общинска администрация Балчик се състоя първата среща на съвместния екип за управление на проект "Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион" /SMART BSnetwork/ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Община Балчик изпълнява проекта в партньорство с община Наводари, област Констанца.
В срещата взеха участие заместник-кметът Димитрин Димитров – ръководител на проекта, Стоян Петков – технически отговорник, Магдалена Георгиева - финансов мениджър. От румънска страна присъстваха Адриан Константин – ръководител на отдел „Проекти“ и Андра Михаил - главен експерт в отдел „Проекти“  в община Наводари.
Представители на сдружение НПО ЕИКТ ЕВРИКА – външен изпълнител на услугата за управление на проекта – презентираха основните цели и дейности. Участниците в срещата обсъдиха основните задачи за предстоящия отчетен период. Всички бяха единодушни, че този проект с общ бюджет от 427,222.06 евро ще допринесе за повишаване оперативния капацитет и ефективност на двете общински администрации, което е в полза на местните общности. 
Повече информация за проекта може да намерите на уеб сайта на община Балчик.

Община Балчик отправя покана за обсъждане на бюджета за 2020 год.
Окончателният проект на Общия устройствен план на Община Балчик е одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.