• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

12.02.2021

Община Балчик Ви уведомява, че данъчната кампания за 2021г. започва на 15.02.2021г. :
Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2021г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.

За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.

За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2021 г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2021 г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

     Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

•   касово – на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. "21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

•   пос терминал - на касата на отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. "21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

  • Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик чрез КИН 

•   безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

    банков код - UNCR BGSF

    “Уникредит Булбанк”  АД  

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00 

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00 

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00 

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00


Справки могат да се правят на място в отдел "Общинска данъчна служба" към Община Балчик и на телефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000...
Община Балчик получи покана за сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектно предложение „Съхраняване на културата и...