• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.03.2012 година (понеделник) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разглеждане предложение за одобряване на техническо задание за изработване на общ устройствен план на община Балчик и аналитична част.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Разглеждане предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Балчик през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ УПИ VІ, кв. 49 по ПУП на с. Гурково, поземлен имот № 18160.501.601, с площ от 940 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ ПИ № 53120.504.74 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Разглеждане на предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Захарни изделия - Варна" ЕООД, по отношение на ПИ № 02508.72.93 по кадастралната карта на град Балчик.(

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.440 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане на искане от "ПИРИНЕЯ БАЛЧИК" ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за "Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератори в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти - публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


8. Разглеждане предложение за одобряване отчет за 2011 година на актуализирана общинска "Програма за управление на отпадъците на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отмяна на решение 85, прието с Протокол № 9 от 09.03.2012 година, поради техническа грешка и за вземане на решение за издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011119-C018 от 01.02.2012 г., и сключено към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за вземане на решение за извършване на авариен ремонт на ул. "Дунав", с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение  за вземане на решение за осигуряване на финансови средства на Сдружение "Футболен клуб Стражица 2012" за участие във футболно първенство на "А" окръжна футболна група.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик