ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За представяне на оферти

 

Предмет на поръчката: „Изработване на мебели по зададени размери, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка" гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални,  кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите", 47 артикула с различен брой, съгласно техническо задание и спецификация на възложителя при стриктно спазване на нормативната база в Република България.

Срокът за представяне на офертите е до 16.00 часа на 25.06.2013 г.

Настоящата покана е публикувана под номер 9016587 на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата, може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP)


публикувано на 24.06.2013 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички заинтересовани лица във връзка с обявената от Община Балчик обществена поръчка с предмет: „Изработване на мебели по зададени размери, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ЦДГ № 3 „Чайка" гр. Балчик, включващо 6 занимални за децата, 6 детски спални и 6 съблекални, кабинет на директора, кабинет на логопеда и методичен кабинет за учителите".

В Публичната покана за обществената поръчка, публикувана в АОП под № 9016587 на 14.06.2013 г., е допусната техническа грешка в раздел ­­­­ІІІ, „Допълнителна информация", т. 2 от „Изисквания към съдържанието на офертата" и т. 4.1. от „Указания за подготовка на офертата за участие, подаване и получаване на офертите".

Възложителят съобщава, че тези несъответствия в допълнителната информация от публичната покана, публикувана в АОП, и документацията за поръчката, публикувана в сайта на Община Балчик, няма да се вземат пред вид при разглеждане, оценка и класиране на офертите.