• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 5 декември 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за разпределяне на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на Читалище „Паисий Хилендарски-1870" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на Читалище „Христо Смирненски-1941" село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за приемане на общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013г.-2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Защита на морския бряг  на гр.Балчик от абразия и ерозия" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.                         

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.106 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение - публична общинска собственост, находящо се в с. Бобовец (магазин за хранителни стоки).

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за приемане на бюджетна прогноза за 2014 година и актуализирани бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

13. Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-1 по автобусна линия № 1 от общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за отмяна на Решение 442 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик   

16. Предложение за отмяна на Решение 458 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик и разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС - Балчик   

17. Предложение за изменение и допълнение на Решение 25 по Протокол № 4/15.12.2011 год. от заседание на общински съвет - Балчик, във връзка с предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот - общинска собственост в полза на ДП "Пристанищна инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за даване на съгласие за сключване на договор за времето на ползване на имот общинска собственост, във връзка с процедура по промяна на предназначение на земеделски имот от физическо лице.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Разглеждане заявление от „Храброво Уинд 2" ООД за учредяване на сервитут на преминаване на витло на ветрогенератор, разположен в ПИ №77390.26.44, през имот ПИ №77390.26.37 - собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618" по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Дъждовна канализация на Претоварна станция за ТБО извън площадката за ПИ № 02508.544.618" по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ  за  кв.49 и кв.50 по плана на "Стопански двор" с. Соколово, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45" по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Предложение за предоставяне на движима вещ - общинска собственост, лек автомобил "Лада-Нива" с рег.№ ТХ4477СХ безвъзмездно за ползване на РС ПБЗН-Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мартина Илиева Христова, по отношение на ПИ № 39459.506.226 по кадастралната карта на с. Кранево.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Разни

 


Виктор Лучиянов,

Председател

на ОбС-Балчик