• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 16 декември 2009 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план за "Подземен електропровод-20 кV за захранване на ПИ18160.56.70 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


2. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външно ел.захранване на базова станция на "БТК" АД № VА 4262 G в ПИ02508.88.797 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


3. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Външно електрозахранване на мобилна комуникационна станция № 4416 в ПИ 62788.38.551 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


4. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод за захранване на ПИ 77390.32.111 иПИ33790.28.31 по кадастралната карта на с. Храброво.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


5. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Радиорелеен възел на "GLOBUL" в ПИ 02508.10.604 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


6. Предложение за отпускане на финансова помощ на РУ на МВР Албена.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


7. Предложение за одобряване разходите за 2010 година за дейностите "Чистота".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


8. Предложение за покриване от бюджета на неодобрени разходи по Оперативна Програма "Човешки ресурси", финансирана от МТСП -Агенция "Социално подпомагане".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


9. Предложение за актуализация на годишната Програмата за разпореждане с Предложение за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост по реза на ЗОС през 2009 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


10. Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ 02508.8.465 по кадастралната карта на гр. Балчик; ПИ 62788.501.633 по кадастралната карта на с. Рогачево; ПИ 02508.77.109 по кадастралната карта и ПИ02508.2.65 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


11. Предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


12. Предложение за утвърждаване разходи за социални привилегии на ученици и учители в община Балчик за 2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


13. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община


14. Предложение за изплащане на допълнително материално стимулиране за Коледа в звената на бюджетна издръжка от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община


15. Предложение за отпускане средства за почерпка на ученици по повод Коледа и Нова година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община


16. Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга.

Вносител: Д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗКС


17. Предложение за отмяна на Решение 202 по Протокол № 22 от 26.04.2005 година. Създаване на нов обществен съвет, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане.

Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД


18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД
Стефан Павлов

Председател на ОбС-Балчик