ПОКАНА

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

за участие в процедура за: „Избор на финансираща институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 г, с опция за пролонгиране до края на 2013 г."


Предмет на дейност: Избор на финансираща институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 г, с опция за пролонгиране до края на 2013 г.


Документация:

          - във формат на  MS WORD: KREDIT16122011.doc

          - във формат на Adobe Reader: KREDIT16122011.pdf


Краен срок за представяне на оферти: промяна на срока съгласно заповед №1285/28.12.2011 г. на Кмета на община Балчик